Recollida de signatures per la manca de vetlladores

Benvolgudes famílies,

 

Novament demanem la vostra col·laboració per un tema de vital importància per la nostra escola: una reducció en el servei de vetlladores

Al curs anterior disposàvem de 35 hores d’aquest servei pels nostres infants, i aquest nou curs aquest servei s’ha vist reduït a un total de 20 hores. A més a més, aquest any tenim un nou alumne que requereix també d’aquest servei. L’equip docent, conjuntament amb el recolzament del Consell Escolar, ha enviat dues cartes a Ensenyament i una altra al Síndic de Greuges. Tot i que se´ns ha dotat de 5 hores més de vetlladora, encara és insuficient pel correcte funcionament de la nostra escola. Ens hem d’implicar tots en les necessitats del nostres infants, per tal de mantenir tots els recursos organitzatius i humans (desdoblaments, racons, reforços, educació especial…) per recuperar com a mínim les hores del servei de vetlladores del curs passat.

Així doncs demanem que entregueu la següent reclamació degudament cumplimentada al tutor/a del vostre infant o bé directament a l’Ampa

  

A/A Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Serveis Territorials Vallès Occidental

 

Barberà del Vallès, 30 d’Octubre de 2014

 

Benvolguts/des

 

Jo…………………………………………………………………………, amb DNI …………………………

amb adreça a ……………………………………………………………………………………………………

mare/pare/tutor/a de …………………………………………….……………………., alumne de l’escola Pablo Picasso de Barberà del Vallès

 

EXPOSO:

  • En el curs 2013-2014 a la nostra escola existeix un total de 14 infants amb dictàmens de necessitats educatives especials. En data 31 de Juliol de 2014 va arribar a l’escola la notificació que disposàvem de només 20 hores del servei de vetlladores. A partir d’aquí es va iniciar un procés de reivindicació i reclamació respecte a les 35 hores que disposàvem el curs anterior (tenint en compte que en el curs 2012-2013 des de l’escola també es va informar que 35 hores continuaven sent insuficients per tal d’atendre a aquests infants)
  • A finals de setembre’14 se`ns va dotar de 5 hores més d’aquest servei, fent un total de 25 h.
  • Tanmateix, aquests recursos continúen sent insuficients per tal d’atendre amb qualitat als infants amb dictàmen i necessitats educatives especials
  • Aquesta insuficiència de recursos està provocant afectació en l’assoliment d’aprenentatges general, és a dir, a tots els infants de l’escola (i en major mesura a aquelles classes i cursos on el nº d’infants amb necessitats educatives especials és major)
  • Aquest fet està provocant (com ja es coneix des del Departament d’Ensenyament) un degoteig de baixes d’alumnes i trasllat a altres escoles del territori, en moltes ocasions de caràcter concertat-privat
  • Sóc una mare/pare/representant implicat/da i preocupat/da per l’educació del meu/de la meva fill/a, i interessat/da en que assoleixi un desenvolupament integral en condicions
  • Crec en l’educació pública i penso que qualsevol infant, independentment de la seva situació social o econòmica, ha de tenir dret a una educació digna i en les mínimes condicions

 

Per tot ho exposat,

 

SOL·LICITO:

  • Que la nostra escola disposi amb urgència del nº suficient d’hores del servei de vetlladores necessari per tal de poder atendre dignament als infants amb necessitats educatives especials i amb dictàmen. Doncs el nº d’aquests alumnes no s’ha reduït, sinó que ha augmentat en un respecte a l’any passat

 

En cas que aquesta insuficiència de recursos es mantingui prendrem noves mesures de mobilització per tal d’aconseguir aquests mínims.

 

Atentament,

Deja un comentario